Vedtægter for Dansk-Tyrkisk Erhvervsforbund

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Forbundets navn er Dansk-Tyrkisk Erhvervsforbund – i daglig tale bruges forkortelsen DATIFED.

Stk. 2. Forbundet DATIFED’s hjemsted er Københavns Kommune i Danmark.

Stk. 3. Erhvervsforbundet DATIFED er stiftet af foreningerne:

1)      DATIAD – Dansk Tyrkisk Arbejdsgiverforening (Københavns Kommune)

2)      AIF – Aktiv Iværksætter Forening (Hillerød Kommune)

3)      FAIF – Fyns Anatolienske Iværksætter Forening (Odense Kommune)

4)      Region Sjælland Arbejdsgiverforening (Greve Kommune)

5)      Jyllands – Anatolia Trade Chamber (Århus Kommune)

§ 2. Formål

Forbundet DATIFED sigter efter et højt niveau af koordinering og samarbejde mellem de sammensluttede foreninger ved

 • at være aktive for at vurdere erhvervsmæssig, sociale, kulturelle og økonomiske potentialer i forskellige sektorer
 • at udvikle regionale og sektor baserede visioner for at øge den internationale integration og konkurrenceevne
 • at udvikle projekter, at fremlægge udfordringer og løsninger som vedrører erhvervslivet overfor offentligheden
 • at danne en stærk alliance blandt sine medlemsforeninger for at danne et fælles udgangspunkt
 • at organisere frivillige foreninger og udbrede iværksætteri
 • at være pioner i samfundet for at adressere udfordringer for industri og forretningsfolk og forbedre kvalifikationer for iværksætteri
 • at arbejde for uddannelsesmæssig opkvalificering af samfundets borgere og medlemsforeningerne
 • at forsøge at præge politikere som øger muligheden for Tyrkiets medlemskab af EU og have regelmæssig kontakt med nationale og internationale institutioner i den retning
 • at samarbejde med institutioner, erhvervsliv, personer for at udarbejde undersøgelser, udtalelser og forslag som kan understøtte processen for Tyrkiets EU medlemskab.
 • At medvirke til at sikre, at medlemsforeningerne udvikler deres kvalifikationer, solidaritet, sociale ansvar og udvikle samfundets socioøkonomiske niveau.
 • At udvikle en “kollektiv bevidsthed” gennem de økonomiske, sociale og administrative emner, som forbundet beskæftiger sig med.
 • At bidrage til at medlemmernes forretningsomfang øges, og i denne forbindelse øge deres nationale og internatioale konkurrenceevne. Sørge for og støtte den nødvendige videndeling for en kontinuerlig udvikling.
 • under hensyntagen til landets ressourcer og forbundets behov, at forbundet sørger for kontinuerligt at udvikle vedvarende projekter, og opfylde de pligter der følger med.
 • At arbejde for at styrke samfundsmæssigt samarbejde og kommunikation, og være en partner.
 • At forbedre handelspolitikker og forslag der vedrører erhvervslivet og formidle disse til de relevante myndigheder.
 • At fremme aktiviteter og udveksling af informationer for at styrke samarbejde og kommunikation mellem forretningsfolk.
 • At informere medlemmerne omkring den nationale og internationale økonomiske og politiske udvikling.
 • At samarbejde, udveksle viden mellem offentlige institutioner og andre samfundsorganisationer, og udvikle projekter i samarbejde.
 • På vegne af Dansk og Tyrkisk erhvervsliv komme med udtalelser og anbefalinger til andre lande, internationale organisationer og samfundet direkte eller indirekte via medier med henblik på at skabe enighed i tanke og handling.
 • At arbejde demokratisk og planlæggende for at bidrage til at øge det industri- og handelsmæssige, socioøkonomisk, uddannelsesmæssige og kulturelle niveau, samt udveksle ideer og viden om teknologi og kapital koordinering.
 • De synspunkter og forslag der måtte komme i denne anledning vil direkte eller i koordinering med andre organisationer danne en fælles front, og denne vil blive formidlet til samfundet via medier eller i samarbejde med internationale organisationer.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Enhver forening, som har betalt kontingent til forbundet DATIFED og som tilslutter sig forbundets formål og idégrundlag og kun har legale og lovlige aktiviteter kan ansøge om medlemskab af forbundet. Ansøgning om medlemskab afleveres skriftligt, og ansøgerne skal have et skriftligt svar på deres ansøgning inden 30 dage efter ansøgningsdatoen.

Stk. 2. En medlemsforening, som arbejder imod DATIFED’s formål og/eller som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af forbundet. Eks­klusionen skal være saglig og begrundes skriftligt. En eksklusion skal godkendes på den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra ud­gangen af et kvartal. De udmeldte medlemmer er forpligtet til at betale restancer både i kontingenter og eventuelle andre forpligtelser for resten af året.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kvartal.

Stk. 5. Forbundet kan optage ”Æresmedlemmer” når den skønner, at organisationer og /eller foreninger har ydet en særlig indsats for DATIFED’s formål. Æresmedlemmer er ikke forpligtet til at betale kontingent til forbundet og kan heller ikke foretage udpegninger.

§ 4. Medlemsrettigheder og forpligtelser

Stk. 1. Medlemsforeningerne har via deres delegerede ret til at stemme og komme med forslag til generalforsamlingen, hvis de har betalt skyldigt kontingent.

Stk. 2. Medlemsforeningerne er forpligtet til at betale indmeldelsesgebyr og medlemskontingent.

Stk. 3. Medlemsforeningerne er forpligtet til at følge vedtægterne og andre beslutninger truffet af DATIFED.

Stk. 4. Medlemsforeningerne er forpligtet til at udvise loyalitet, og skal undgå at skade DATIFED’s omdømme.

Stk. 5. Medlemsforeningerne er forpligtet til at undgå at skade DATIFED finansielt og immaterielt.

Stk. 6. Medlemsforeningerne er forpligtet til at tage forhåndsregler internt i deres organisation for at undgå at skade DATIFED i al sammenhæng.

Stk. 7. Alle medlemsforeninger er ligestillet.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er forbundets højeste myndighed og består af delegerede fra medlemsorganisationerne.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal, og indkaldes med mindst 15 dages varsel ved brev, e-post, på DATIFED’s hjemmeside eller ved annoncering på lokalaviser til medlemmerne med angi­velse af dagsorden.

Stk. 3. Alle medlemsforeninger, der har betalt skyldigt kontingent er møde- og stemmeberettigede på gene­ralforsamlingen med de antal delegerede de er berettiget til. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Medlemsforeningerne er berettiget at sende delegerede efter antallet af egne registrerede medlemmer: Foreninger med 1-79 medlemmer har ret til 5 delegerede, og foreninger med 80 og opefter har ret til 1 delegeret for hver 20 medlemmer. Foreningerne skal ligeledes udpege suppleanter for de delegerede, som kan møde i tilfælde af delegeredes forfald.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om forbundets arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år
 3. Revideret årsregnskabet fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der øn­skes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7. Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens opgaver at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende foreningsretlige grundsætninger.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halv­delen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning an­vendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nød­vendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen af­holdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 7. Forbundets daglige ledelse

Stk. 1. Forbundets daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden be­står af kassereren og 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert andet år vælges hhv. 4 og 3 medlemmer. Der vælges 7 suppleanter til bestyrelsen af generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen leder forbundet i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte ad hoc grupper, un­derudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af nærmere afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. Dog skal der holdes mindst 3 bestyrelsesmøder om året.

Stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra 5 bestyrelsesmøder i træk uden gyldig grund overtages pladsen i bestyrelsen af en suppleant.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Forbundets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Forbundets regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasse­eftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af forbundets revisor.

§ 8. Hæftelse

Der påhviler ikke forbundets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler forbundet.

Forbundet hæfter kun for sine forpligtelser med den af forbundet til enhver tid tilhø­rende formue.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af forbundet kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden føl­gende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Forbundets formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der lægger i naturlig forlængelse af forbundets formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på forbundets stiftende generalforsamling den ……………